بیانیه ارزش

ما در شرکت زرین پلاستیک نیلگون به تلاشها، اصول و رویکردهای زیر ارزش قائلیم و تمامی امکانات مجود را برای پاس داشتن آنها به کار می گیریم:

1 – صداقت و راستگویی

2 – کار گروهی

3 – احترام به مشتریان و طرفهای ذینفع

4 – وجدان کاری

5 – نظم ، ترتیب، وقت شناسی و تلاش صادقانه برای تحقق آرمانهای شرکت

6 – تفکر مبتنی بر بهبود مستمر فرایندها و محصولات